Performancedoelen configureren en Key Results toevoegen

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je performancedoelen configureert en Key Results toevoegt.

 

Wat zijn doelen en Key Results in Personio?

Doelen zijn de doelstellingen die voor een medewerker zijn vastgelegd. Een doel bestaat uit een of meer Key Results.

Personio biedt de volgende drie types Key Results: 

Type Key Result DEFINITIE Voorbeeld
Binaire vraag Doel gerealiseerd of niet gerealiseerd Verkoopdoel proeftijd 
Kwalitatief Niet direct meetbaar Tevredenheid van medewerkers
Kwantitatief Direct meetbaar Verkoopdoelen 

 

Het configureren van doelen in Personio biedt de volgende voordelen:

 • een overzicht van de maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse doelen van medewerkers
 • de automatische berekening van flexibele salariscomponenten op basis van afgesproken doelen
 • de mogelijkheid om een onbeperkt aantal binaire, kwalitatieve en kwantitatieve Key Results te definiëren

 

Performancedoelen configureren 

Volg deze stappen om performancedoelen te configureren:

Een doel creëren

 1. Ga naar het profiel van de medewerker voor wie je een doel wilt creëren en klik op het tabblad Performance.
 2. Klik in het gedeelte Doel op Nieuw doel creëren als er voor de medewerker nog geen doelen bestaan. Als er voor de medewerker al wel doelen bestaan, klik dan op Doelen bekijken.
 3. Voer onder Nieuw doel creëren in het veld Titel een unieke naam voor het doel in. 
 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Interval het interval voor de beoordeling van het doel.
  Opmerking: als je het doel wilt koppelen aan een bonusbetaling, dan moet je voor het doel en de bonus hetzelfde interval kiezen.
 5. In het vervolgkeuzemenu voor het gekozen interval selecteer je vervolgens de gewenste periode voor het doel.
 6. Klik vervolgens op Toevoegen.

  employee_list-performance-create_new_goal-add_nl.png

Vervolgens kun je aangepaste wegingsfactoren voor de Key Results activeren, bewerkingsrechten voor doelen beheren en een status voor het nieuwe doel toevoegen.

 

Aangepaste wegingsfactoren voor Key Results activeren

Doelen kunnen gebruikt worden voor het berekenen van bonusbetalingen. Als je wilt bepalen hoe een bonusbetaling over verschillende Key Results verdeeld wordt, selecteer je het selectievakje Aangepaste wegingsfactoren voor Key Results activeren. De berekening wordt dan gekoppeld aan de aangepaste wegingsfactor. 

Als je het selectievakje Aangepaste wegingsfactoren voor Key Result activeren niet aanvinkt, wordt de berekening gebaseerd op een gelijke verdeling van de Key Results. 

 

Bewerkingsrechten voor doelen beheren

Als je gebruikers met bewerkingsrechten voor het tabblad Performance de mogelijkheid wilt geven om een doel te wijzigen, schakel dan het selectievakje Andere gebruikers toestaan dit doel te bewerken in. Alle gebruikers met bewerkingsrechten voor het tabblad Performance kunnen dan de Key Results binnen een doel bewerken, toevoegen en verwijderen. Als dit selectievakje uitgeschakeld is, kan een doel alleen door de maker ervan gewijzigd worden.

Opmerking
Gebruikers zonder bewerkingsrechten voor het tabblad Performance kunnen deze instelling Bewerkingsrechten beheren niet zien of wijzigen. 

 

De status van een doel toevoegen

Als je de status van een doel wilt veranderen, selecteer je handmatig de betreffende status uit de lijst met beschikbare opties in het vervolgkeuzemenu Status toevoegen. De beschikbare statusopties zijn:

 • Niet gestart
 • Op schema 
 • Niet op schema
 • Voltooid
 • Geannuleerd 
 • Uitgesteld

Vervolgens kan de status van een doel bijgehouden worden.

employee_list-performance-goal_overview-add_status_nl.png

 

Een Key Result toevoegen

Volg deze stappen om een bestaand Key Result toe te voegen:

 1. Kies in het vervolgkeuzemenu Key Result toevoegen het betreffende Key Result onder Bestaand Key Result.
 2. Klik vervolgens op Toevoegen.

 

Volg deze stappen om een nieuw Key Result toe te voegen:

 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Key Result toevoegen de optie Nieuw Key Result creëren.
 2. Selecteer vervolgens het type Key Result.
 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Selecteer een categorie de categorie van het Key Result.
  Opmerking: dit is uitsluitend ter informatie. 
 4. Voer vervolgens een unieke naam in voor het Key Result en Voer een omschrijving in van het te bereiken doel.
 5. Selecteer het percentage van het Key Result dat gerealiseerd is. 
 6. Als je aangepaste wegingsfactoren voor Key Results hebt ingeschakeld, kun je in het veld % aangeven voor welk percentage het Key Result bijdraagt aan het totale doel.
 7. Klik vervolgens op Opslaan.

Let op: Gebruik bij het definiëren van Key Results geen zwevendekommagetallen. Als je bijvoorbeeld een conversieratio met waarden tussen 0% en 100% gebruikt, voer dan een doelwaarde in die tussen 0 en 100 ligt, niet tussen 0 en 1. Waarden zoals 0,25 of 0.25 zijn niet toegestaan.

 

Meer informatie

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel